SKUTECZNIE - TERMINOWO - ADEKWATNIE - FUNKCJONALNIE - FACHOWO

DLACZEGO STAFF CARE?

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PEŁNE ZADOWOLENIE

O mnie

Kiedy postanowiłam otworzyć własną firmę świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kadr, płac, bhp i p.poż i kiedy stanęłam przed dylematem stworzenia dla niej nazwy, planowałam aby jej nazwa personifikowała moje kluczowe cechy osobowościowe... i udało się!

STAFFcare- Sabina Głowacka (Skutecznie, Terminowo, Adekwatnie, Funkcjonalnie, Fachowo)

rozwiązania w zakresie ochrony życia i zdrowia Personelu w pracy to moja pasja

Doświadczenie

Krajowy Koordynator ds. BHP GK Iglotex

Iglotex
cze 2016 – obecnie

• Koordynowania zgodnego z prawem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia zgodnego z przepisami funkcjonowania podmiotów tj. zakładów produkcyjnych i oddziałów dystrybucyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IGLOTEX
• Zarządzanie i rozwój kompetencji podległego zespołu w celu realizacji strategii Grupy
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu likwidacji stwierdzonych uchybień i zagrożeń i analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych
• Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w celu minimalizacji sytuacji potencjalnie wypadkowych w GKI
• Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia standaryzacji przepisów w GKI
• Dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny w celu przedstawienia propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w GKI
• Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia wymaganego przygotowania pracowników do prac

Specjalista ds. BHP -Inspektor ochrony p.poż.

PPCH FRITAR S.A. ; PPS LEWIL-IGLOKRAK Sp. z o.o.
mar 2015 – obecnie
• ramowy zakres zadań w dużej firmie produkującej żywność- pow. 400 osób
• kontrola warunków pracy,
• badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
• kontrola terminów ważności badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
• sporządzanie okresowej analizy stanu bhp,
• przeprowadzanie szkoleń wstępnych i przeprowadzanie szkoleń okresowych,
• przygotowanie i koordynowanie corocznej próbnej ewakuacji personelu z uwagi na zagrożenie awarią chemiczną ( czynnik amoniak ),
• udział w Komisji ds. opracowywania oceny ryzyka zawodowego,
• doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp,
• sporządzanie sprawozdań do GUS (Z- KW „ statystyczna karta wypadku”, Z- 10, ZUS IWA ),
• całokształt spraw związanych z ochroną p. poż,
• koordynowanie przeprowadzania badań czynników w środowisku pracy,
• udział w opracowywaniu instrukcji, procedur, wewnętrznych zarządzeń, oraz zapisów do regulaminu pracy w zakresu bhp,
• inicjowanie działań mających na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy.

HR Business Partner

IGLOTEX - fabryki produkcyjne
lip 2015 – maj 2016
• doradztwo w zakresie prowadzenia procesu rekrutacji, selekcji oraz adaptacji Pracowników,
• doradztwo w obszarze rozwoju Pracowników oraz efektywnego wykorzystania kompetencji do realizacji celów biznesowych,
• doradztwo w obszarze rozwoju komunikacji wewnętrznej w organizacji,
• sprawdzanie stopnia wykorzystania kapitału ludzkiego, analizie organizacji, włączając w to analizę poszczególnych stanowisk pracy, zakresy odpowiedzialności pracowników, opisy ich stanowisk pracy, siatkę płac, potencjał Pracowników do realizacji wyznaczonych celów,
• doradztwo w zakresie optymalizacji procesów oraz kosztów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, polegające m.in. na współudziale przy planowaniu, rozwoju, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie narzędzi do zarządzania, analizie istniejących, opracowaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur i norm postępowania, dotyczących działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
• doradztwo w zakresie wdrażania nowych rozwiązań operacyjnych

Współpraca w zakresie obsługi kadrowo-płacowej dla fabryk produkcyjnych Południa

IGLOTEX
sty 2014 – cze 2015

Kierownik działu Kadry-Płace

PPS LEWIL-IGLOKRAK Sp. z o.o. w Tarnowie- Zakład Pracy Chronionej
kwi 2007 – gru 2013
• sporządzanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ( obsługa systemu SOD ),
• naliczanie list płac,
• sporządzanie deklaracji do ZUS,
• sporządzanie zaliczek na pdof,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,

• sporządzanie druków RP7, • sporządzanie półrocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego –INF W,
• monitorowanie wymaganych przepisami prawa wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej,
• prowadzenie dokumentacji personalnej, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa,
• planowanie zasobów ludzkich, a w tym rekrutacja, selekcja i dobór personelu,
• przygotowanie i monitorowanie rocznego BDG wynagrodzeń personelu.

Kierownik działu Kadry-Płace

PPCH FRITAR S.A. w Tarnowie
sty 2005 – gru 2013
• prowadzenie dokumentacji personalnej, planowanie zasobów ludzkich ( głównie liniowego personelu produkcyjnego w związku z sezonowością produkcji ), a w tym rekrutacja, selekcja i dobór w.w. personelu, oraz organizowanie i koordynowanie procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników średniego szczebla zarządzania,współpraca z agencjami pracy tymczasowej, polegająca na koordynowaniu działań w zakresie dostarczania personelu do obszaru produkcyjno-magazynowego, oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń w zakresie godzin pracy i kosztów, udział w określaniu potrzeb szkoleniowych pracowników i w związku z tym wyszukiwanie stosownych ofert firm szkoleniowych,tworzenie rocznego budżetu na wynagrodzenia pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych i nadzór nad jego realizacją,
• nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładzie pracy,udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie regulacji płac, oraz warunkami przestrzegania prawa pracy w tym przepisów bhp w zakładzie pracy,
• współtworzenie Regulaminu Pracy, Wynagradzania, ZFŚS, oraz sporządzanie do nich stosownych aneksów, udział w zakładowej Komisji Socjalnej zakresie wydatkowania środków ZFŚS sporządzanie sprawozdań do GUS ( Z-05, Z-06 ), sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby grupy kapitałowej, m.in. w aspekcie poszczególnych, szczegółowych źródeł powstawania kosztów tj. miesięcznych syntetycznych rozdzielników płac, kwartalne rezerwy urlopowe, miesięczne szczegółowe zestawienie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem poszczególnych jego składników, kwartalne zestawienie kosztów rezerw urlopowych,sporządzanie miesięcznych raportów wykorzystania urlopów wypoczynkowych,budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa poprzez utrzymywanie kontaktów z urzędami pracy jak również z PIP, ZUS, US.

Specjalista ds kadr i płac

Przedsiębiorstwo Handlowo Przemysłowe BeM Sp. z o.o. w Krakowie
cze 2007 – lip 2010
• rekrutacja, selekcja, dobór kadr do obszaru produkcyjnego,
• sporządzenia list płac,
• prowadzenie akt osobowych „ czasowników”,
• sporządzanie rocznego sprawozdania, tj. informacji o działalności agencji zatrudnienia do Marszałka Województwa,
• prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej,
• wydawanie świadectw pracy

Wykształcenie

AGH University of Science and Technology

Studia podyplomowe, Ochrona i inżynieria środowiska
2016 - 2017

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Studia podyplomowe, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
2011 - 2012

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Magisterskie, Rachunkowość i zarządzanie finansami

USŁUGI

BHP

• funkcja zewnętrznej służby bhp - pełen zakres czynności wykonywanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. zm)

• szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych

• optymalizacja procesów, automatyzacja, redukcja strat i marnotrastw- szkolenia, audyty, wdrożenia

• ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy metodą:
   - Preliminary Hazard Analysis,
   - Five steps,
   - Graf ryzyka,
   - Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002)
   - Metody listy kontrolnej
   - Job Safety Analysis
   - OWAS
   - Metoda Risc Score

• prowadzenie postępowań powypadkowych, rejestrów wypadków przy pracy, sprowozdawczości do GUS -statystyczna karta wypadku: Z -KW
• pomoc w realizacji wystąpień i nakazów organów kontrolnych: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• opracowywanie instrukcji bhp do stosowanych maszyn, środków, narzędzi, procesów pracy
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań korygująco- zapobiegawczych
• doradztwo prawne, techniczne, organizacyjne i ludzkie z zakresu bhp
• opiniowanie zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami bhp
• organizacja badań czynników środowiska pracy , prowadzenie rejestrów czynników, tworzenie programów działań organizacyjno- technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na szkodliwe działanie czynników środowiska pracy
• ocena organizacji stanowisk pracy pod względem bhp i ergonomii pracy
• współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami
• współpraca ze społecznym inspektorem pracy i związkami zawodowymi
• doradztwo w zakresie programu "obserwacji bezpiecznych zachowań pracowników"
• doradztwo w zakresie standaryzacji procesu instruowania pracowników na stanowisku pracy, opracowywania programu instruktażu stanowiskowego przy wykorzystaniu programu Training Within Industry – Rozwoju Umiejętności Przełożonych
• opracowywanie Regulaminu Pracy lub aneksów w zakresie aspektów bhp i p.poż.
• opracowywanie procedur bhp, tabeli norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ŚOI

PPOŻ

• wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
• naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych, przegląd i kontrola systemu sygnalizacji pożaru
• przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży, oraz hydrantów zewnętrznych
• oznakowanie dróg ewakuacyjnych
• sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
• sporządzanie Oceny Zagrożenia Wybuchem
• analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
• informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych
• doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Straży Pożarnej
• szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony p.poż. dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji - tzw. strażników pożarowych

kadry i płace

• doradztwo z zakresu prawa pracy
• tworzenie aktów wewnątrznormatywnych: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych

Obsługa personalna
• sporządzanie umów o pracę
• sporządzanie umów cywilnoprawnych
• sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy
• sporządzenie świadectw pracy
• prowadzenie teczek osobowych pracowników
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• prowadzenie kartotek urlopowych
• prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy
• ewidencja świadectw lekarskich
• kontrola dokumentów historycznych pracownika
• skierowanie na badania lekarskie

Obsługa płacowa
• rejestracja pracownika w ZUS
• sporządzanie list płac
• naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
• naliczanie ekwiwalentów urlopowych
• naliczanie premii, nagród
• rozliczanie nadgodzin
• sporządzanie odcinków z wypłat wynagrodzeń pracowniczych
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
• sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika
• sporządzanie miesięcznych raportów ZUS RMUA
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Telefon: +48 534-100-133
E-mail: biuro@staffcare.pl

Adres:
ul. Romanowicza 30/3
33-100 Tarnów


Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.

Oops! Nie możemy wysłać wiadomości.